การขายฝากหมายถึง

การขายฝากหมายถึง

การขายฝาก คือ การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่นำมาขายฝากจะกลายเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีช้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ะบุไว้ในสัญญาโดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

หลักทรัพย์ที่รับ

 • บ้าน
 • ที่ดิน
 • ตึกแถว
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • อาคารพาณิชย์
 • รับเฉพาะโฉนดเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการของเรา

 • ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 % ต่อปี
 • วงเงินรับขายฝากไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด
 • วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
 • วงเงินรับขายฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อเคส
 • วงเงินรับขายฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อเคส
 • รับขายฝากทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง และชลบุรี
 • หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก รับขายฝากอสังหาริมรัพย์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ที่ดินเปล่า บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ โกดัง โรงงาน เป็นต้น
 • ไม่มีนโยบายยีดทรัพย์ ผู้ขายฝากและบริวารสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากได้จนถึงครบกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนจากการขายฝาก
 • สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก

ค่าใช้จ่ายในการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

 • ค่าใช้จ่ายในการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% จากราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาซื้อขาย อยู่ที่ตัวไหนสูงกว่า
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (กรณีไม่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ)
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%ตามราคาซื้อขายแต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี)
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 • เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 • เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 • วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 • ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งกายในและภายนอก
 • ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 • รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 • แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวก