การจำนองคืออะไร?

การจำนองคืออะไร ?

การจำนอง คือ การทำสัญญากู้เงินที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในการค้ำเงินกู้ ซึ่งผู้จำนองต้องนำเอาทรัพย์สินที่จะใช้จดจำนองไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักค้ำประกันแก่ผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ แต่จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดินตามเขตอำนาจที่ทรัพย์ตั้งอยู่เท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการจำนอง

 • ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะจำนอง
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลเดียวกัน
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การจำนองต้องทำหนังสือสัญญาจำนองและนำไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มีอำนาจรับจดทะเบียน
 • ต้องไปดำเนินการจดจำนองที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินซึ่งทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจเท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการจำนอง

 • บ้าน
 • ที่ดิน
 • ตึกแถว
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • อาคารพาณิชย์
 • รับเฉพาะโฉนดเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการของเรา

 • ดอกเบี้ย 1.25 % ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 % ต่อปี
 • วงเงินรับขายฝากไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน หรือ ราคาตลาด
 • วงเงินอนุมัติขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์ของบริษัท
 • วงเงินรับขายฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต่อเคส
 • วงเงินรับขายฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อเคส
 • รับขายฝากทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง และชลบุรี
 • หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก รับขายฝากอสังหาริมรัพย์หลากหลายประเภท อาทิเช่น ที่ดินเปล่า บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ โกดัง โรงงาน เป็นต้น
 • ไม่มีนโยบายยีดทรัพย์ ผู้ขายฝากและบริวารสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์บนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากได้จนถึงครบกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนจากการขายฝาก
 • สามารถแจ้งไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วันทำการเพื่อทำการนัดหมายและเตรียมเอกสารไถ่ถอนการขายฝาก

เอกสารขอจดทะเบียน สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองทำประโยชน์
 2. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 5. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณะบัตรคู่สมรส
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 7. ถ้ามีการแปลงสัญชาติให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดิน หรือสำเนาโฉนดที่ดินที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกหน้า
 • เอกสารประกอบสิ่งปลูกสร้างบนโฉนด เช่น หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)
 • เอกสารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
 • วงเงินที่ท่านต้องการจดจำนอง
 • ภาระที่ทรัพย์ติดแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยู่ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายทรัพย์และพื้นที่โดยรอบ เช่น รูปถ่ายถนนด้านหน้าและพื้นที่โดยรอบ รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์ทั้งกายในและภายนอก
 • ที่ตั้งหรือพิกัดทรัพย์ โดยสามารถแจ้งที่อยู่หรือส่งลิ้งก์แผนที่จาก Google Map ที่ทรัพย์ตั้งอยู่
 • รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น เนื้อที่ดิน ขนาดหน้ากว้าง-ยาวของแปลง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน พื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น จำนวนห้อง เป็นต้น
 • แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่าน หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านสะดวก